MARK-BUD

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że„MARK-BUD Kowalski i spółka. Spółka jawna” z siedzibą wDziekanowie Leśnym(dalej jako:„AD”lub „Administrator”), przetwarza informacje zeźródeł publicznych iogólnodostępnych (w tym zInternetu) oraz zwłasnych zbiorów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które nagruncieRozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, wcelu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików „cookies” znajdują się w sekcji Polityka plików „cookies”.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta AD i użytkownika serwisów oraz usług przez niego oferowanych obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie:http://markbud.pl/polityka-prywatnosci-56

 1. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje ozidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa dozidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane olokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Natomiast jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Informacja o Administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie zRODOjest„MARK-BUD Kowalski i spółka. Spółka jawna” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym, ul. Kopciuszka 5, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000011038, REGON: 710251741, NIP: 8260007434.

Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 22 751-93-94 adresem e-mailbiuro@markbud.pllub na adres do korespondencji: ul. Kopciuszka 5

Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora wnastępujących celach:

 1. podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów oraz świadczenie usług przez Administratora lub na jego rzecz (zgodnie zart. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie zart. 6 ust. 1 lit b i f RODO)

 3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie zart. 6 ust. 1 lit f RODO);

 4. ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku zostaną Państwo każdorazowo poinformowani w sposób zgodny z nałożonym na AD obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO).

 1. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym zAdministratorem wstałym stosunku zlecenia.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych wcelu marketingowym.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – przez czas obowiązywania tej zgody, do czasu jej cofnięcia.

Każdorazowo jednak, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, co najmniej przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (oile taka umowa została zawarta).

 1. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo wkażdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

Może Pani/Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, wdowolnej formie, wszczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa nazgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia iwykonania umowy.

Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Pani/Pana danych osobowych zbieranych, za Pani/Pana zgodą za pośrednictwem plików „cookies”,jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać naPani/Pana sytuację – szczegółowe informację w tym zakresie znajdują się w sekcji „POLITYKA COOKIES”.

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” (ciasteczka) i odnosi się do sposobów ich wykorzystania nastronach internetowych, których właścicielem jest Administrator, tj.wSerwisie:http://markbud.pl/

 1. Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone dokorzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej zktórej pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Ciasteczka w zasadzie nie pozwalają naidentyfikuję osób fizycznych, jednakże z uwagi na dbałość Administratora z jaką podchodzi doochrony danych osobowych swoich klientów stosowane są do nich środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu naoprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt. Plik cookieumożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

Używanie przez nas ciasteczka są bezpieczne dla Twojego komputera.

 1. Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych dopreferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych coumożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 1. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, zapamiętania odpowiedzi w Sondzie, itp.;

 2. rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;

 6. realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

 7. …[proszę o ewentualne modyfikacje ww. wymienionych lub dopisanie kolejnych w niezbędnym zakresie]

Samo przechowywanie „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika.

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów i reklamodawców: home.pl S.A. (właściciel serwera hostingowego) Google LLC (Google Analytics, Google+), Facebook Inc., Facebook Poland Sp. z o.o. (Facebook), Twitter Inc. (Twitter), Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. (Nasza Klasa), Wykop Sp. z o.o. (Wykop).

Zalecamy przeczytanie stosownych dokumentów partnerów zewnętrznych:

 1. warunki korzystania z Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html;

 2. polityka prywatności Google: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;

 3. polityka prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php;

 4. polityka prywatności Twitter: https://twitter.com/privacy;

 5. polityka prywatności Nasza Klasa: http://nk.pl/nk_policy;

 6. polityka prywatności Wykop: http://www.wykop.pl/polityka-prywatnosci/.

 1. Jakich plików „cookies” używamy oraz jak długo są one przechowywane?

–Ciasteczka sesji – do utrzymywania stanu zalogowania w serwisie oraz do utrzymywania sesji. Te pliki cookies działają podczas Twojej wizyty na naszej stronie, po czym sąautomatycznie usuwane.

–Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego serwisu będzie dla Ciebie łatwiejsze.Stałe pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat.

 1. Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Mogą Państwo również wyrazić, bądź cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę nawykorzystywanie plików cookies przez serwispod adresem: …

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 1. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&

 1. Informacje o logach serwera hostingowego

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania;

 2. czas wysłania odpowiedzi;

 3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

 4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. „referer link”) – wprzypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło poprzez odnośnik;

 5. informacje o przeglądarce Użytkownika;

 6. informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami, przeglądającymi strony iwykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem hostingowym Serwisu, dostarczonym przezhome.pl S.A.:

  1. bezpieczeństwo informacjihome.pl S.A.:https://home.pl/firma/iso27001;

  2. polityka prywatnościhome.pl S.A.:https://home.pl/polityka.